Levande mardröm

Ankomsten

Lille plutt planet

Små pygmer på en meter med krutvapen. Stora cykloper på tre meter. De två sidorna har krigat emot varandra så länge någon kan minnas. Världen är sargad och förstörd på de flesta tänkbara sätten.

Cykloper lever högt upp i bergen där de bygger sina slott.

Pygmer lever långt ner i underjorden för att kunna vara gömda.

Comments

MicrO

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.